Vedtægter for Ølsemagle Sogns Menighedspleje

Navn og hjemsted

1. Ølsemagle Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirken
2. Menighedsplejens hjemsted er Køge Kommune, Køge Provsti, Roskilde Stift
3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer

Formål​

1. Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Årsmøder

1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsrådsmøde inden 1. maj.
2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet.
3. Indkaldelse til årsmødet sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.
4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.
5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden: Valg af dirigent, Valg af referent, Bestyrelsens beretning,  Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår, Budget for indeværende regnskabsår, Indkomne forslag, Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af suppleanter, Valg af revisor (i lige år), Eventuelt.
6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.
7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
8. Valg gælder for 2 år – valg af suppleanter dog kun 1 år.
9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 10 medlemmer: Den ene af de 2 sognepræster er født medlem, formanden for menighedsrådet er født medlem, Der vælges på årsmødet en kasserer, 1 medlem af netværksgruppen, 1 medlem af fredagstræfgruppen, 1 medlem af Mandeklubben, 1 medlem af Ølsemaglepigerne Suppleanter: 1 suppleant for hhv. Netværksgruppen, Fredagstræf, Mandeklubben, Ølsemaglepigerne. Alle for 1 år.
2. Såfremt der i sognet bliver ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognediakon) deltager vedkommende i bestyrelsesmøde med taleret, men uden stemmeret.
3. Årsmødet vælger formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan ikke vælges som formand eller næstformand. Desuden udpeges en sekretær.
4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov, mindst 2 gange årligt.
5. Mødet indkaldes og ledes af formanden.
6. Der føres protokol over møderne.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
8. Formand, næstformand og kasserer og et medlem af enten netværksgruppen eller fredagstræf udgør forretningsudvalget. Årsmødet fastsætter hvert år frie midler, som forretningsudvalget kan disponere frit over. Forretningsudvalget kan disponere over midler fra menighedsplejen, når der er tale om akut opstået behov for hjælp. Forretningsudvalget forpligter sig til hvert år på årsmødet at fremlægge en strategi for det kommende års arbejde.
9. Ingen kan stifte nogen former for gæld i Ølsemagle Sogns Menighedsplejes navn.

Regnskab

1. Regnskabsåret er kalenderåret.
2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af den valgte revisor

Vedtægtsændringer og ophør

1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.
2. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.
3. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet, i samråd med Samvirkende Menighedsplejer, beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.

Menighedsplejen er guldsponsor for Kulturfuglen. Sponsoratet gælder en sæson fra maj 2021 og et år frem. Fornyelse vedtages på årsmøderne.

Således vedtaget på årsmødet d. 22.juni 2021